China (CN)


afa logo

China Cat Union (CCU)
no 16 Jianwai Soho
Beijing, China
Pres: Mr. Zhipeng Hei
tel: +86 1860192046
Secr: Mr. Yujian Cui